Valdkonnaülesed kategooriadELUMUUTEV DISAIN (GRAND PRIX)

Disain on võimeline muutma inimeste elusid, luues lahendusi, mis loovad korraga väärtust nii üksikindiviidile kui ühiskonnale laiemalt. Mõnikord suhteliselt väikeste, nutikate muudatustega, mõnikord murranguliste ideedega.

Elumuutva disaini auhind antakse välja Eesti Disainiauhindade konkurssidele esitatud kõige suurema mõjuga disainilahendusele - tootele, teenusele või muule disainilahendusele, sõltumata disaini valdkonnast.

Žürii valib kõikide disainiauhindade kategooriate seast välja disainlahenduse, mis on juba tõestanud ennast kaasaegsete komplekssete keskkonna, sotsiaalsete ja majanduslike probleemide lahendamisel. Seda (võimalikku) mõju peab saama hinnata.

Disainlahenduselt eeldame inimeste mõtlemise, käitumises ja kultuuri muutmist säästlikuma elukorralduse suunas, mis toob samas kasu nii lahenduse tellijatele, kasutajatele kui kogukonnale laiemalt.

Selles kategoorias eraldi töid esitada ei saa, nominendid valib kategooriateülene žürii välja kõigi esitatud tööde hulgast.

Antakse välja kuni 2 auhinda, seda ainult siis, kui selleks on põhjust:

Väike - IDU - lubav, visionäärne disainitegu;
Suur - TULEMUS - tõestatud mõju omav disainitegu.


- - - - - - - - - - -


DISAINIMUUTJA

Disainimuutja auhinna eesmärk on tunnustada innovaatilist disainitegevust, kus disaini protsesse on arendatud ning disaini on rakendatud uuel ja tõhusal moel, uutes valdkondades või eesmärkidel. Disainivaldkond on aktiivses arenemises, avastades ja kehtestades ennast üha uutes valdkondades ja mängumaadel. Muutuvad nii disainitegevuse eesmärgid kui protsess ja meetodid.

Konkursile ootame 2 viimasel aastal läbi viidud disainiprojekte (tegevusi, uuringuid) ja - lahendusi, mis näitavad disaini rakendamist uuenduslikust küljest, disaini suutlikkust ja potentsiaali hakata asju teistmoodi tegema ja/või tungida uutele mängumaadele, kuhu disain siiani ei ole jõudnud.

Hindame konkursile esitatud töö uuenduslikkust, selle võimet ühiskonna ja ettevõtluse ees olevaid probleeme ja situatsioone uuel viisil ja tõhusalt ümber mõtestada ning luua ja juhtida uusi protsesse soovitud muudatuste elluviimisel. Samuti hindame, millisel moel on konkursile esitatud töö avaldanud olemasolevale turule ja praktikatele positiivset mõju ning avanud seeläbi uusi turge nii disainile endale kui meie partneritele.

disainimuutja konkursil osalemiseks tuleb esitada:

1. Disainiprojekti (tegevuse) tutvustus (maksimaalselt 2 A4 lk) - eesti ja inglise keeles. Tutvustus peab sisaldama:
- Kokkuvõte disainiprojektist;
- Selgitus, mille poolest on konkursile esitatud disainiprojekt uuenduslik, millist mõju ja kellele see avaldab ning kuidas lahenduse või tegevuse mõju on mõõdetud. 

2. Visuaalsed näited protsessi erinevatest osadest ja lõplikust tulemusest. Esitage kuni 10 kvaliteetset fotot või illustratsiooni. Nomineeritud saamise puhul kasutatakse neid kommunikatsioonis.

3. Kataloogi ja näituse jaoks lühike kokkuvõte disaini projektist ja selle mõjust (kuni 1000 tähemärki eesti ja inglise keeles kokku).


Töö esitamise tasu:

Varajane linnuke -  23.04.2020-22.06.2020 - 40€ + km / töö
Hiline linnuke - 23.06.2020 - 29.06.2020 - 80 € + km / töö

Disainimuutja auhinnale saab töid esitada defolio keskkonnas

Auhinnale kandideerimisel tekkinud küsimused saatke palun e-postile: auhinnad@disainikeskus.ee


- - - - - - - - - - -


AASTA DISAINITEGU

Aasta Disainitegu auhinna eesmärk on tõsta esile silmapaistvaid tegevusi disainiteadlikkuse ja –kasutuse edendamisel, disainivaldkonna arengute mõjutamisel ning tunnustada isikuid või organisatsioone, kelle eestvedamisel või toel seda on tehtud.

Konkursile ootame viimase 2 aasta jooksul toimunud ettevõtmisi, sündmusi või muid saavutusi, millega on märkimisväärselt panustatud ja mis on positiivselt mõjutanud disainiteadlikkuse kasvu / disainivaldkonna arengut / tarka disaini kasutust / disainil põhineva ettevõtluse arendamist.
Auhinnale saavad esitada kandidaate nii ettevõtted, asutused kui ka disainiagentuurid.

Hindame tegu ja selle mõju ulatust, mis on kirjeldatav ja mida on võimalik mõõta.  

Aasta disainitegu konkursil osalemiseks tuleb esitada:

- Põhjendus teo auhinnale esitamise kohta eesti ja inglise keeles (kuni 2 A4), mis selgitab, millega on tegu, milline on hinnatav panus ja milline on hinnatava teo mõju nii organisatsioonile, asjassepuutuvatele kasutajatele kui kogukonnale laiemalt. Võimalusel lisada reaalseid näiteid kasutajate tagasisidest (tsitaat, FB kommentaar, e-mail, intervjuu vms)

- Visuaalsed näited (kuni 10 fotot). Võimalusel lisage kvaliteetseid illustreerivaid fotosid või jooniseid. Nomineeritud saamise puhul kasutatakse neid ka kommunikatsioonis.

- Kataloogi ja näituse jaoks lühike kokkuvõte teost ja selle mõjust (nii eesti kui kainglise keeles, kokku kuni 1000 tähemärki ).

Auhinnale kandidaadi esitamine on TASUTA.

Auhinnale kandideerimisel tekkinud küsimused saatke palun e-postile: auhinnad@disainikeskus.ee.


- - - - - - - - - - -


Üldtingimused kõigi kategooriate puhul:

  1. a) Disainiauhindadele võivad oma töid esitada kõik Eesti Vabariigis registreeritud era- ja avaliku sektori organisatsioonid ning Eestis alalist elukohta ja/või elamis- ja tööluba omavad disainerid, s.h. ka disainitellijad, kes on töötanud mitte-Eestist pärit disaineriga või Eesti disainerid, kes on töötanud mitte-Eesti organisatsiooniga.
  2. b) Disainiauhindadele võib esitada disainilahendusi (tooteid ja teenuseid, graafilise disaini teosed jm), mis on lõpuni arendatud ja kasutuses / tootmises, v.a. spetsiaalsed kategooriad, kus projektide / kontseptsioonide / prototüüpide esitamise õigus on eraldi välja toodud.

Disainiauhindadele esitatud tooted ja teenused ei tohi konkursile esitamise ajaks olla turul või kasutuses olnud kauem kui 2 aastat, v.a. kategooriates, kus see on teistmoodi välja toodud (näiteks teenusedisain)

  1. c) Kui disainilahendus on varasemalt olnud Disainiauhindade mingis kategoorias valitud vähemalt nominentide hulka, ei saa seda samas kategoorias uuesti esitada.
  2. d) Iga kategooria töid hindab ning auhinna saaja valib rahvusvaheline žürii. Kui konkursile esitatud töö osas võib eeldada žüriiliikme huvide konflikti, siis žürii liige peab ennast komisjoni tööst taandama
  3. e) Tööde esitamisega konkursile annab esitaja Eesti Disainikeskusele tasuta lihtlitsentsi ehk õiguse esitatud tööde (fotod jmt) reprodutseerimiseks eesmärgiga need avalikkusele avaldada sh näitustel, veebilehtedel nt disainikeskus.ee, eestidisainiauhinnad.ee jne, konkursi väljaannetes, konkursiga seonduvalt meedias jne tähtajatult. Konkursil osalemisega kinnitab/vad kandidaat/autorid, et konkursile esitatavad tööd on autori(te) omalooming ja olemas on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile.


Üldised esitatud tööde hindamiskriteeriumid:

  1. Majanduslik, sotsiaalne ja personaalne mõju – kas ja millist väärtust see loob inimestele, ettevõtetele, ühiskonnale?
  2. Innovaatilisus – uuenduslik idee, teostus, vorm või protsess, kas see on teistele inspiratsiooniks
  3. Keskkonnasõbralikkus ja ressursisäästlikkus
  4. Kontekstuaalne sobivus – kas see on asjakohane, kajastab arusaamist kasutajate vajadustest ja olukordadest, muudab meie käitumist soovitud suunas.
  5. Teostuse kvaliteet – tehnoloogia valdamine, tehnilised oskused ja esteetika